Förord & bakgrund

 

Ännu mer sexlitteratur, räcker det inte med de sexskildringar som redan finns på hyllorna? Är inte ämnet tillräckligt uttjatat och finns det egentligen något nytt att tillföra till den ständigt pågående diskussionen?

Jo, faktiskt. Vi är övertygade om att vissa områden och företeelser bör lyftas fram. Ofta får vi höra att sex är överskattat, vi hävdar dock motsatsen. Under förutsättning att det sker på lika villkor för bägge parter är sex oftast en lustfylld upplevelse som dessutom skapar harmoni i kropp och sinne.En harmoni som hjälper oss genom vardagen och gör oss bättre rustade att klara av den stress som de flesta av oss utsätts för. Hur som helst, det här är ett försök att belysa ett förhållningssätt till sex som egentligen bara är en utveckling av ett uråldrigt tema. Det finns ett flertal teorier och referenser till vad vi idag kallar ”swinging”. Det närmaste på svenska skulle möjligtvis vara ”partnerbyte” vilket dock är ett väl snävt begrepp i detta sammanhang.

    Sex under friare former är ju inte något nytt påfund men för att inte göra den historiska tillbakablicken alltför lång har vi valt ett avstamp i fyrtiotalets krigsår. Lite förenklat kan man kanske säga att den moderna varianten startade under andra världskriget inom US Air Force. Dödligheten bland piloter var hög och det uppstod ofta nära relationer mellan pilotfamiljerna som bodde i anslutning till flygflottiljerna. Band som även innebar en förpliktelse att ta hand om de fruar vars män gick förlorade i kriget. Detta åtagande innebar först och främst en stöttning på ett känslomässigt plan, ett stöd som även kunde inkludera en sexuell relation.  Trenden växte så småningom till sig utanför militära kretsar och blev under sextiotalet känd som så kallade nyckelpartyn där slumpen fick avgöra vem man åkte hem med. Företeelsen som i USA började benämnas ”swinging” under sjuttiotalet har även funnits i Sverige under många år. Den har framför allt vuxit kraftigt de senaste tio till femton åren, inte minst tack vare internet. De flesta har nog i någon grad en uppfattning om vad det innebär att vara swingers.

 

    När min fru och jag för första gången hörde talas om företeelsen blev vi nyfikna och började söka svar. De svar vi fann gav dock bara upphov till fler frågor, framför allt gjorde det oss mer nyfikna. Till slut och med viss tvekan beslöt vi att titta in i denna för oss okända företeelse på ett mer handgripligt sätt och det vi fann gjorde oss varken skrämda eller besvikna. Med tiden har vi blivit väl hemmastadda i swingers-världen där vi även byggt upp ett brett kontaktnät, relationer som ofta bygger mer på vänskap och sociala kontakter än på rena sexaktiviteter. Vi själva och våra närmaste swingersvänner har många gånger beklagat att man inte utan vidare kan förmedla de positiva sidorna av swingerslivet till vänner och bekanta. Frustration att inte kunna berätta ledde med tiden till idén att i skriftlig form göra våra upplevelser tillgängliga för en större krets. Berättelsen på kommande sidor är i huvudsak ett axplock av våra egna upplevelser, från våra första stapplande steg fram tills idag, cirka tio år senare.

    Vår bakgrund har nog sett ut som det gör för många med en vardag som obarmhärtigt rusar fram utan att lämna någon tid för eftertanke. Sex har till och från stått tillbaks för barn och jobb men har efter att våra barn flugit ut åter fått en prioriterad plats i våra liv. Naturligtvis är vår relation inget undantag, vi har haft vår beskärda del av kriser och prövningar som vi dock lyckats lösa med hjälp av den grundtrygghet vi har i varandra. En tillit som senare visat sig så viktig för att klara av de utmaningar vi emellanåt ställts inför, inte minst under våra första omtumlade erfarenheter i swingersvärlden. När vi till slut bestämde oss för att skriva ner våra upplevelser har det varit jag, det vill säga den manliga hälften som till största delen hållit i pennan, dock med betydande bidrag från min fru och medskribent. Våra år som swingers har bland annat lärt oss att det är betydligt mer som förenar kvinnlig respektive manlig sexualitet än vad som skiljer dem åt. Med detta som utgångspunkt har vi an-strängt oss för att återge våra upplevelser utifrån ett könsneutralt perspektiv så långt detta är möjligt. Denna ambition har oftast men inte alltid utmynnat i en samsyn på hur våra lustfyllda och ibland även mindre lustfyllda upplevelser bör skildras. Andra swingers har naturligtvis en annan historia att berätta men kan förmodligen känna igen sig i många stycken av berättelsen.

 

 Om vi jämför situationen för swingers idag mot när vi först fick upp ögonen för företeelsen så har det inte skett några dramatiska förändringar. Fortfarande är både media och folk i allmänhet skeptiska och ser ofta swinging som ett mer eller mindre suspekt fenomen. Trots detta vågar vi påstå att swingersbegreppet ändå anses mer rumsrent idag än när vi började vår resa. Attitydförändringen märks kanske mest bland yngre vuxna men sträcker sig även långt upp i åldrarna. Många som redan klivit över pensionsstrecket har idag en liberal inställning till sex utanför den traditionella tvåsamheten.Denna begynnande islossning är naturligtvis glädjande för den sexuella mångfalden men fortfarande håller de flesta swingers, inklusive vi själva en låg profil. Män och i ännu högre grad kvinnor döms ofta hårt om de vågar ta klivet ut ur garderoben. Visserligen anser vi inte att swingers-världen representerar något skamligt men vi har ändå valt att ge ut boken under pseudonym. Fördomar förekommer naturligtvis i olika grad. Bland de vanligaste är nog ändå ”alla ligger med alla”, vilket dock är en grov felaktighet. Även om partnerbyte är en av hörnstenarna är de flesta swingers mycket restriktiva med val av sexpartners. En annan vanlig fördom som emellanåt framhärdas är att kvinnor mot sin vilja tvingas in i denna ”depraverade värld”. Det vore nog allt för godtroget att säga att det inte förkommer men dessbättre har vi aldrig sett några tecken på något sådant. Snarare tvärt om, ofta är det kvinnorna som håller paret kvar i swingersfären.

 

    Ett stort dilemma var från början hur materialet, alla minnen och anekdoter skulle presenteras. Skulle det vara som memoarer eller möjligtvis i romanform? Slutligen valde vi en mix av dessa två, det vill säga en roman som bygger på våra minnen. Vår förhoppning är att detta skall ge en lättsammare och mer underhållande läsning. Undertiteln, ”Ett swingerspars memoarer” är satt med tanke på att det är en form av memoarer, en tillbakablick på en intressant och händelserik period i våra liv. För att inte tillföra ointressanta sidor om vår vanligtvis odramatiska vardag har vi därför valt att fokusera på våra upplevelser inom swingerssfären. Den enkla förklaringen till detta är att vi varken har några större relationsproblem eller skandaler att förmedla, vare sig privat eller i våra yrkesroller. Vi är även övertygade om att litteratur med anspelning på ett kontroversiellt ämne som swingers bör låta en väsentlig del av innehållet kretsa kring just det som antyds i titel och baksidestext. Trots detta insåg vi på ett tidigt stadium att den sociala delen måste synliggöras. Våra erfarenheter har visat att swingersvärlden innehåller så mycket mer än sex vilket sällan framkommer i debatten, kanske kan berättelsen ge trenden en mer nyanserad bild.

 

   Susanne och Joakim, våra alter ego får på de kommande sidorna nöjet att ”återuppleva” våra erfarenheter från swingersvärlden. Det blir en form av klassresa på det sexuella planet där de tillsammans utforskar en värld de inte trodde existerade. Våta drömmar går i uppfyllelse och de upptäcker med blandad förtjusning att deras sexuella aptit är stor, vida större än vad de någonsin kunnat föreställa sig. En oväntad bonus är inte minst kontakterna på det sociala planet som när de är som bäst utvecklas till djup och varaktig vänskap. Flera av dessa kontakter, numera nära vänner finns av förklarliga skäl med i berättelsen. Stor vikt har därför lagts på att inte röja någons identitet, personnamn är i samtliga fall fiktiva. Ortsangivelser för klubbar stämmer med verkligheten men övriga platsangivelser är i de flesta fall fiktiva. I allt annat överensstämmer bokens händelser med verkligheten så långt våra gemensamma minnen sträcker sig. Dock ska påpekas att några få av skildringarna är beskrivna utifrån en åskådares perspektiv.I vissa avsnitt kan nog personerna som skymtar i handlingen känna igen sig och kanske även en del av de övriga rollfigurerna. Ingen ska dock kunna bli igenkänd av någon utanför berättelsens kärna. Dialoger och detaljerade beskrivningar av intima händelseförlopp är av naturliga skäl svåra att återge exakt. Detta är dock återskapat efter bästa förmåga med hjälp av känsla och gemensamma minnesbilder.

   Våra intryck och erfarenheter av swingerslivet är som läsaren förmodligen redan förstått, övervägande positiva. Även om mycket kan skrivas på pluskontot leder det naturligtvis inte till någon fullständig lycka. Vardagslivets vedermödor måste ändå genomlidas och swingersbeteendet är förvisso även förenat med risker. Dels när det gäller det egna förhållandet och det finns så klart en risk att drabbas av könssjukdomar om man inte tar begreppet ”säker sex” på allvar. Det är lätt att bli fartblind så detta bör inte på något sätt negligeras. Men som så ofta annars, god kommunikation med sin partner och en smula sunt förnuft hjälper avsevärt till att minimera dessa faror.

 

 Vidare bör påpekas att swingerslivet naturligtvis inte passar alla och att det inte heller är lösningen på ett i grunden dåligt förhållande. Om bägge parter i ett parförhållande ska uppskatta och njuta av livet utanför den traditionella relationen krävs öppenhet och ärlighet. Ska det fungera i längden finns det inte heller plats för någon utbredd svartsjuka. Etablerade swingers betonar att det går alldeles utmärkt att skilja på sex och kärlek och att det dessutom kan stärka och ge förhållandet en nytändning. Det finns naturligtvis mycket mer att säga om företeelsen som sådan, beteendemönster, statistik etc. etc. Det är dock ingen akademisk avhandling, det är en berättelse som bygger på våra upplevelser som swingers. Vi påstår inte heller att vi har något facit tillhands, vår förhoppning är främst att kommande sidor ska ge en stunds underhållande läsning. Kanske kan det även ge inspiration i det egna sexlivet och samtidigt räta ut frågetecken och rätta till missuppfattningar. Swingers är trots allt bara vanliga människor, det kan vara vem som helst, arbetskamrat, granne, föräldrar, bror eller syster... Vem vet, kanske kan berättelsen även få nyfikna att våga prova vad swingers-världen har att erbjuda, varför dö nyfiken?

 

Som avslutning vill vi i första hand rikta ett stort tack till den närmaste kretsen av våra kära swingersvänner. Dessa personer har på många sätt förgyllt våra liv, både i och utanför sängen och har även bidragit med värdefull inspiration till berättelsen. Detta tack gäller också våra mer flyktiga bekantskaper, även dessa personer har på många sätt gett oss en positiv input. Vi måste även passa på och be om ursäkt för att vi tagit oss friheten att återge händelser och upplevelser utan att tillfråga de involverade. Vår förhoppning är dock att ni ska känna er trygga i den anonymitet vi skapat.För egen del vill jag även rikta ett tack till min fru och medförfattare. Hon är trots, eller snarare tack vare den väg vi valt en trogen livskamrat och har varit ett utomordentligt bollplank och stöttepelare. Hennes kloka bidrag och ofta krävande ändringsförslag har varit till stor hjälp och utvecklat text och handling. Framför allt har hon min uppskattning för att hon från början helhjärtat stöttat och trott på bokprojektet.